Recruitment privacyverklaring

Svedex hecht er waarde aan dat goed wordt omgegaan met de verwerkte persoonsgegevens en de privacy van bezoekers van onze website. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt, beveiligd en niet langer bewaard dan nodig. Wij houden ons hierbij aan de eisen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Je bent niet verplicht om deze gegevens aan te leveren.

Svedex volgt de door de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) opgestelde sollicitatiecode bij vervulling van vacatures. De NVP Sollicitatiecode bevat basisregels die arbeidsorganisaties en sollicitanten naar het oordeel van de NVP in acht behoren te nemen bij de werving en selectie ter vervulling van vacatures. Doel van de code is een norm te bieden voor een transparante en eerlijke werving en selectieprocedure. De code is chronologisch opgebouwd vanaf het ontstaan van de vacature tot de aanstelling. Voor meer info klik hier. 

Hoe verwerkt Svedex de binnengekomen sollicitaties?
Svedex gaat vertrouwelijk om met de persoonlijke informatie die je ons verschaft in het kader van ons werving- en selectieproces. Persoonsgegevens zijn alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals de gegevens in jouw CV en/of brief. Svedex verzamelt enkel gegevens die relevant zijn voor de werving- en selectieprocedure. Deze gegevens zijn in ieder geval jouw voorletter(s), voornaam, tussenvoegsel(s), achternaam, naam, adresgegevens, postcode, plaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.

Om goed te kunnen beoordelen of jij in aanmerking kunt komen voor een vacature of toekomstige vacature bij Svedex verwerken wij de persoonsgegevens. Samenvattend worden jouw gegevens enkel gebruikt om contact met jou op te nemen en om jouw sollicitatie zo goed mogelijk te verwerken. 

Wij nemen de beveiliging van jouw persoonsgegevens erg serieus. Wij hebben dan ook geprobeerd die technische en organisatorische maatregelen te treffen jouw persoonsgegevens zoveel mogelijk beschermen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking.

Svedex zal jouw persoonsgegevens enkel binnen de EER verwerken en niet met derden delen.

Jouw gegevens worden door Svedex binnen 5 werkdagen verwijderd indien je bent afgewezen voor de desbetreffende vacature. Mocht Svedex je gegevens in portefeuille willen houden om te beoordelen of er mogelijk op een later tijdstip een passende vacature voor je is, dan zal je hiervoor expliciet toestemming moeten geven. Jouw persoonsgegevens worden dan maximaal 6 maanden bewaard. Na die 6 maanden zijn jouw persoonsgegevens uit het systeem verwijderd.

Als jij op enig moment jouw persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren, overdragen, laten verwijderen of een ander verzoek wilt indienen met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens neem dan contact op met Svedex werkenbijsvedex@svedex.nl. Elk verzoek zal zo spoedig mogelijk worden afgehandeld, althans in ieder geval binnen vier weken. Voor meer informatie kun je je verder wenden tot:

Svedex
T.a.v. afdeling HR
Svedexweg 21
7051 DN  Varsseveld
0315-259284